مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند

  • از

    وقتی برای اولین بار کتاب مقدس را خواندم، خیلی تعجب کردم. من منابع مستقیم زیادی در رابطه با کتاب مقدس پیدا کردم. جایگاه ویژه… ادامه »مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند