پرش به محتوا


اگر بین تاريخ ۲ مرداد تا ۱ شهریور متولد شده اید، نشانه ی تولد شما شیر است که در زبان لتین لئو معنا میشود. در اینمقاله درباره ی نشانه ی زودیاک شیر توضیح میدهیم و توصیه هایی برای افرادی که نشانه ی زودیاکشان شیر است ارائه
.میدهیم تا آنها را در راه رسیدن به عشق، خوش شانسی، سلمتی راهنمایی کنیم
نشانه های زودیاک، در گذشته، معنای متفاوتی داشتند، سوال اینجاست که چه معنایی؟


ستاره شناسی و صورت فلکی شیر

در اینجا تصویری از ستارگانی را که صورت فلکی شیر را تشکیل می دهند، میبینیم

.حتی اگر این ستاره ها را با استعاره از خطوط مشخص و به هم وصل کنیم باز هم تصویر شیر قابل تشخیص نیست

در اینجا تصویری از پوستر نشنال جئوگرافیک را که موقعیت جغرافیایی صورت فلکی لئو یا شیر را در نیمکره شمالی نشان می
دهد، میبینید


پوستر نشنال جئوگرافیک را که موقعیت جغرافیایی صورت فلکی شیر را در نیمکره شمالی نشان می ده
.نشانه های زودیاک را در معبد دندرا در مصر در نظر بگیرید، لئو با دایره ی قرمز مشخص شده است


چگونه مردم برای اولین بار به این نتیجه رسیدند که این ستاره ها نشان دهنده ی یک شیر هستند؟
مانند سایر صورت فلکی های زودیاک، تصویر شیر از خود صورت فلکی قابل تشخیص نیست. اما
این نشانه برای پیشینیان چه معنایی داشت؟
چرا؟


نشانه ی زودیاک شیر


.در اینجا چند تصویر از نشانه ی شیر میبینیم

تصویری از نشانه ی شیر
شیر آماده ی حملهنشانه های زودیاک را در معبد دندرا در مصر در نظر بگیرید، لئو با دایره ی قرمز مشخص شده است.

تصویر نشانه ی شیر در معبد دندرا در مصر


نشانه ی شیر در داستان های قدیمی


در دوشیزه دیدیم که قرآن و انجیل بیان می کنند که خداوند برج های فلکی را ساخته است تا آنها قبل از كتاب های آسمانی انسان ها را هدایت
کنند. آدم و پسرانش آنها را به فرزندان خود آموختند تا پیام خدا به همه ی نسل ها منتقل شود لئو داستان را به پایان می رساند و آخرین نشانه ی زودیاک است. بنابراین حتی اگر نشانه ی زودیاک شما »لئو« نیست، این داستان باستانی ارزش دانستن دارد


معنا ی اصلی نشانه ی شیر


در تورات، حضرت یعقوب این پیشگویی را درباره ی قبیله ی یهودا آورده است:
یهودا شیربچه ای است، ای پسرم از شكار برآمدی. مثل شیر خویشت را جمع كرده، در كمین میخوابد و چون شیرماده ای است. كیست او را
برانگیزاند؟


عصا از یهودا دور نخواهد شد. و نه فرمایی از میان پایهای وی. تا آن که به او تعلق دارد بیاید و اطاعت همه ازآن او خواهد بود. ۱۰-۹
۴۹ :


یعقوب اعلام کرد که فرمانروایی خواهد آمد، »او« که به عنوان یک شیر به تصویر کشیده شده است. او از قبیله یهودای اسرائیل میآید. عیسی
مسیح از قبیله یهودا بود و به عنوان مسیح برگزیده شد. اما در زمان ظهورش عصای فرمانروا را بر نگرفت. او آن را برای آمدن بعدی خود پس
انداز می کند، زمانی که مانند یک شیر برای حکومت خواهد آمد. این همان چیزی است که لئو از زمان های اولیه به تصویر کشیده است.


شیر پیروز


نوشته ها و پیشبینی ها شیر را به عنوان تنها کسی که شایسته گشودن طومار مقدس است توصیف می کند.


۱ پس از آن، در دست راست آن كسی كه بر تخت نشسته بود، طوماری ديدم كه بر هر دو طرف آن نوشته شده بود و با هفت ُمهر، آن را مهر و
موم كرده بودند. ۲ آنگاه فرشت ٔه نيرومندی را ديدم كه با صدای بلند میپرسيد: »چه كسی لياقت دارد كه اين مهرها را بگشايد و طومار را بخواند؟«
۳ اما كسی در آسمان و زمين و در ميان مردگان پيدا نشد كه قادر باشد طومار را باز كند و بخواند.
۴ من از روی نااميدی، به شدت میگريستم، زيرا هيچكس پيدا نشد كه لياقت گشودن و خواندن طومار را داشته باشد.
۵ اما يكی از آن بيست و چهار رهبر به من گفت: »گريه نكن. ببين، شير قبيل ٔه يهودا كه از نسل داوود است، پيروز شده است! او لياقت دارد
طومار و هفت مهر آن را بگشايد.«

۵-۱ :۵ مکاشفه


شیر در اولین ظهور خود بر دشمن خود پیروز شد و بنابراین اکنون نیز می تواند مهرهایی را باز کند و بر دشمن پیروز میشود. ما این را در زودیاک
باستانی با توجه به لئو که بر دشمنش هایدرا )مار( پیروز میشود می بینیم.

تصویری در دندرا باستان که نشان میدهد شیر مار را شکست میدهد.
نقاشی ای مربوط به قرون وسطی، شیر به هایدرا )مار( ضربه می زند.


طرحی از صورت های فلکی. لئو قصد دارد سر مار را بگیرد.نتیجه ی داستان زودیاک


:هدف از مبارزه شیر با مار صرفاً شکست دادن او نبود، بلکه حکومت کردن بود. نوشته ها حکومت شیر را با این کلمات به تصویر می کشند
ِ


۱ سپس زمين و آسمان تازهای را ديدم، چون آن زمين و آسمان اول ناپديد شده بود. از دريا هم ديگر خبری نبود. ۲ و من، يوحنا، شهر مقد
ديدم كه از آسمان از جانب خدا پايين میآمد. چه منظرٔه باشكوهی بود! شهر اورشليم به زيبايی يک عروس بود كه خود را برای مالقات داماد آماده كرده
باشد!
۳ از تخت، صدايی بلند شنيدم كه میگفت: »خوب نگاه كن! خان ٔه خدا از اين پس در ميان انسانها خواهد بود. از اين پس خدا با ايشان زندگی خواهد كرد و
ايشان خلقهای خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ايشان خواهد بود. ۴ خدا تمام اشكها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. ديگر نه مرگی خواهد بود و نه
غمی، نه نالهای و نه دردی، زيرا تمام اينها متعلق به دنيای پيشين بود كه از بين رفت.«
۵ آنگاه او كه بر تخت نشسته بود، گفت: »ببين! االن همه چيز را نو میسازم!« و به من گفت: »اين را بنويس چون آنچه میگويم، راست و درست است.
۶ ديگر تمام شد! من الف و يا، و اول و آخر هستم. من به هر كه تشنه باشد از چشمٔه آب حيات به رايگان خواهم داد تا بنوشد. ۷ هر كه پيروز شود تمام
اين نعمتها را به ارث خواهد برد و من خدای او خواهم بود و او فرزند من.

۷-۱ :۲۱ مکاشفه


۲۲ در شهر هيچ عبادتگاهی ديده نمیشد، زيرا خدای توانا و “بره” را همه جا بدون هيچ واسطه ای پرستش میكردند. ۲۳ اين شهر احتياجی به نور
خورشيد و ماه نداشت، چون شكوه و جلال خدا و “بره” شهر را روشن میساخت. ۲۴ نورش قومهای زمين را نيز نورانی میكرد، و پادشاهان دنيا
میآمدند و جلال خود را نثار آن میكردند. ۲۵ دروازه های شهر هرگز بسته نمیشود، چون در آنجا هميشه روز است و شبی وجود ندارد! ۲۶عزت و
جلال و افتخار تمام قومها به آن وارد میشود. ۲۷ هيچ بدی يا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. اين شهر فقط جای كسانی است كه
نامشان در كتاب حيات “بره” نوشته شده باشد.

۲۷-۲۲ :۲۱ مکاشفه


در این چشم انداز ما شاهد تحقق و تکمیل زودیاک ها هستیم. عروس و شوهرش را می بینیم )خدا و فرزندانش( که در پیدایش توضیح داده شده است. ما
رودخانه آب را می بینیم – در آبریز وعده داده شده. نظم قدیمی مرگ – که توسط گره های اطراف ماهی ها به تصویر کشیده شده است – دیگر وجود
ندارد. بره در آنجا ساکن است – که در برج حمل نشان داده شده است، و مردم رستاخیز – که با خرچنگ تصویر شده اند – با او زندگی می کنند. کفه های
ترازو اکنون متعادل می شوند زیرا “هیچ چیز ناخالصی وارد نخواهد شد”. ما پادشاه تمام ملل را در آنجا نیز میبینیم که با اقتدار پادشاهی میکند – که ابتدا بهعنوان بذر دوشیزه ظهور میکند و در پایان به عنوان شیر باز میگردد.

اسرار داستان زودیاک


یک سوال باقی می ماند. چرا شیر در همان ابتدا شیطان مار را نابود نکرد؟ چرا تمام فصل های زودیاک اتفاق افتاد؟ هنگامی که عیسی مسیح با دشمن
خود عقرب روبرو شد، آن زمان را به عنوان یک نشانه قرار داد:


چون وقت آن رسيده است كه خدا مردم دنيا را داوری كند و فرمانروای اين دنيا، يعنی شيطان را از قدرت بيندازد.

۳۱ :۱۲ یوحنا


فرمانروا ی این دنیا ،شیطان، از ما به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. هنگامی که تروریست ها با یک نیروی نظامی قدرتمند مواجه میشوند اغلب
پشت غیرنظامیان پنهان می شوند. این یک دوراهی برای پلیس ایجاد می کند که ممکن است در حین بیرون کشیدن تروریست ها، غیرنظامیان را بکشند.
هنگامی که شیطان موفق شد آدم و حوا را وسوسه کند، آنها را به سپر انسانی خود تبدیل کرد. شیطان میدانست که آفریدگار مطلقاً عادل است و اگر گناه
را مجازات کرد، برای اینکه در قضاوتش عادل باشد، باید همه گناهان را قضاوت کند. اگر خدا شیطان را نابود کرد، (شیطان که به معنای متهم کننده
است) به سادگی می تواند ما را به اشتباه خود متهم کند و نیاز به قضاوت ما در کنار او داشته باشد.
اگر از ديد ديگري به آن نگاه كنيم، نافرماني ما باعث میشود که ما تحت كنترل شرعي شيطان قرار بگیریم. اگر خداوند او را هلاک می کرد، باید ما را نیز هلاک می
کرد، زیرا ما نیز گرفتار نافرمانی شیطان بودیم.


نیاز به نجات قبل از قضاوت


پس ما نیاز به نجات از شیطان و تبرعه از گناهان خود داریم. انجیل اینگونه توضیح می دهد:


۱ روزگاری شما نيز به علت خطايا و گناهانتان، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدی بوديد. ۲ شما هم مانند ديگران غرق در گناه بوديد و
شيطان را اطاعت میكرديد، شيطانی كه رئيس نيروهای پليد است و هم اكنون در قلب مخالفين خدا عمل میكند. ۳ ما نيز همگی مانند آنها بوديم. طرز
زندگی ما، نشان دهندٔه ذات ناپاک ما بود. ما اسير هوسها و افكار كثيف خود بوديم و دست به هر كار زشتی میزديم. ما با همين طبيعت سركش به دنيا
آمديم و درست مانند ديگران، زير خشم و غضب خدا بوديم.

۳-۱ :۲ افسسیان


بها ی تبرعه ی ما پرداخت شده است


عیسی مسیح در قربانی خود که در قوچ نشان داده شده بود، بها ی آزادی ما را پرداخت کرد.


۴ اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت ۵ كه به ما عمر دوباره داد؛ زيرا ما به سبب گناهانمان، روحاً مرده
بوديم و میبايست تا به ابد دور از خدا به سر ببريم. اما وقتی خدا مسيح را پس از مرگ زنده كرد، به ما نيز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف
و فيض خدا نجات پيدا كردهايم.۶ بلی، او به دليل كاری كه مسيح برای ما كرد، ما را از اين مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسيح، عزت و جالل
بخشيد. از این رو، اكنون جای ما با مسيح در آسمان است. ۷ اينک خدا میتواند با اشاره به لطفی كه توسط عيسی مسيح در حق ما كرده است، عظمت و
عمق لطف و محبت خود را به مردم همٔه قرون و اعصار نمايان سازد.
۸ بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافتهايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هدي ٔه خداست. ۹ نجات
نتيج ٔه اعمال خوب ما نيست، از این رو هيچكس نمیتواند به خود ببالد.

۹-۴ :۲ افسسیان


خداوند هرگز قضاوت جهنم را برای مردم در نظر نگرفته است. آن را برای شیطان آماده کرد. اما اگر شیطان (ابلیس) را به خاطر طغیانش قضاوت کند،
باید در مورد کسانی که تبرعه نشده اند نیز چنین کند.


سپس به كسانی كه در طرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت: ای لعنت شدگان از اينجا برويد و به آتش ابدی داخل شويد كه برای شيطان و ارواح
شيطانی آماده شده است.

۴۱ :۲۵ متی


راه فرار ما ساخته شده است


به همین دلیل است که عیسی مسیح در صلیب به پیروزی بزرگی دست یافت. او ما را از حق شرعی که شیطان بر ما داشت آزاد کرد. او اکنون می تواند
شیطان را ،بدون اینکه ما را به خطر بندازد، شکست بدهد. اما ما باید خودمان این فرار را از سلطه شیطان انتخاب کنیم. شیر در حال حاضر از ضربه زدن
به مار خودداری می کند تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.


بنابراين، مسيح در وعدٔه بازگشت خود تأخيری بوجود نياورده است، گرچه گاهی اين گونه به نظر میرسد. در واقع، او صبر میكند و فرصت بيشتری
میدهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمیخواهد كسی هالک شود.

دوم پطرس ۳ :۹


به همین دلیل است که ما امروز همچنان منتظر آخرین حمله علیه شیطان هستیم که در کماندار مشخص شده است. همچنان منتظر قضاوت نهایی هستیم که
در ثور نشان داده شده است. اما نوشته ها به ما هشدار می دهند

:
به هر حال بدانيد كه روز خداوند حتماً خواهد آمد، آن هم مثل دزدی كه همه را غافلگير میكند. در آن روز، آسمانها با صدايی هولناک از بين خواهند
رفت، و اجرام آسمانی در آتش نابود شده، زمين و هر چه در آن است، خواهد سوخت.

دوم پطرس ۳ :۱۰


شیر در نوشته ها ی قدیمی

طالع از کلمه یونانیHoroskopus ،به معنی ساعت، گرفته شده است و به معنای علامت گذاری ساعات یا زمان های خاص است. نوشته ها ساعت لئو رابه شکل زیر مشخص می کنند:


مسئله ديگری كه ما را به انجام اعمال نيک ترغيب میكند، اينست كه وقت به سرعت میگذرد و عمر ما به پايان میرسد. پس بيدار شويد
زيرا اكنون وقت بازگشت خداوند نزديكتر است از آن زمانی كه ايمان آورديم.

۱۱ :۱۳ رومیان


این نشان می دهد که ما مانند افرادی هستیم که در ساختمانی در حال سوختن می خوابیم. ما باید بیدار شویم! این زمان بیدار شدن است زیرا شیر در حال
آمدن است. شیر خروشان، شیطان را که همه هنوز در سلطه قانونی او هستند را نابود خواهد کرد.


طالع نشانه ی زودیاک شما


لئو به شما می گوید که بله، مسخره کنندگانی هستند که تمسخر می کنند و به دنبال خواسته های شیطانی خود هستند. می گویند: این “آمدن” که وعده داده
کجاست؟ از زمانی که اجداد ما مرده اند، همه چیز به همان شکلی که از آغاز خلقت بوده ادامه دارد.

اما آنها عمدا فراموش می کنند که خداوند قضاوت
کرده و خواهد کرد و آنگاه همه چیز در این دنیا نابود خواهد شد.
از آنجایی که همه چیز در این راه نابود می شود، شما باید چه جور آدمی باشید؟ شما باید زندگی مقدس و خداپسندانه داشته باشید همانطور که منتظر روز
خدا هستید و به آمدن آن سرعت می بخشید. آن روز آسمانها را به آتش میکشد و عناصر در گرما ذوب میشوند. اما طبق وعده او باید مشتاقانه منتظر
آسمان جدید و زمینی جدید باشید، جایی که عدالت ساکن است.
پس از آنجا که مشتاقانه منتظر این هستید، تمام تلاش خود را بکنید تا در بیعیب و صلح با او باشید. به خاطر داشته باشید که صبر پروردگار به
معنای نجات شما و اطرافیانتان است. چون به شما هشدار داده شده است، مراقب خود باشید تا مبادا گمراهی ستمکاران شما را از بین نبرد و از جایگاه امن
خود سقوط نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *