کماندار

  • از

کماندار چهارمین صورت فلکی زودیاک است و نشانه یک کماندار سوار بر اسب است.. در فال امروز اگر بین ۲ آذر تا ۳۰ آذر  به… ادامه »کماندار

کژدم (عقرب)

  • از

کژدم سومین نشانه ی زودیاک است که درباره اش صحبت میکنیم. عقرب همچنین به صورت فلکی های کوچکتر (دکن) مار افسانه اس، سرپن و کورونا… ادامه »کژدم (عقرب)