پرش به محتوا

آیا خدای خوب می تواند شر را اجازه دهد، امید به رنج و مرگ، مشکل شر، مشکل درد، مشکل تئودیسه، تئودیسه، آنچه کتاب مقدس در مورد رنج می گوید، چرا خدا زمین را نفرین کرد، چرا رنج وجود دارد