پرش به محتوا

آیا مسیح خادم اشعیا پیامبر عیسیا خدمتگزار پیامبر ایسیا خدمتکار زبور آیا مسیح جان داد؟