پرش به محتوا

اعتراف گناهان ما اعتراف گناهان عیسی ماسیم و بخشش گناه عیسی مسیح و اعتراف عیسی المسیح و آب زنده عیسی المسیح و ساماریان عیسی مسیح و عبادت خدا