پرش به محتوا

انجیل كتاب الهام است كه توسط خدا الهام گرفته است كتاب مقدس خراب است مسیحی است خراب است ، یك انجیل چه كتابی است چرا چهار انجیل برای یك انجیل