پرش به محتوا

انزوا و رحمت خداوند عیسی مسیح و رحمت عیسی و زن در زنا رحمت در ابلیس رحمت ایسا المسیح رحمت خدا