حواریون پیتر شاگردانالهام از خداوند شب قدرت پیامبران تورات پیامبران زابور