پرش به محتوا

سنگ سیاه و کعبه و آیا یهودا با عیسی م عیسی بر روی صلیب مرد یهودا جایگزین عیسی شدمریم 19:33 سوره 4: 157