پرش به محتوا

عیسی المسیح و سامری خوب عیسی و ورود به بهشت ​​ ​​عیسی و همسایه خوب