پرش به محتوا

عیسی خیانت کرد یهودا به عیسی مسیح دشمن شیطان شیطان د رگبار خیانت کرد