پرش به محتوا

نساء 4: 157، حجرالاسود و کعبه و عیسی مسیح، آیا یهودا یا عیسی مرد، عیسی بر صلیب مرد، یهودا جایگزین عیسی شد، مریم 19:33، سوره 4:157