پاکیزگی داخلی مضراب تعالیم عیسی المسیح آنچه را که شیطان درباره “پاک” می گوید