پرش به محتوا

پسر منصوره 12 سوره یوسف یوسف و برادرانش یوسف و ایسا الماسیح یوسف و فرعون