پرش به محتوا

یا کتاب مقدس فاسد است ، زبانهای اصلی ال زبانهای اصلی زبان انگلیسی ، زبانهای اصلی تزیل ، زبانهای اصلی تورات و زابور ، سپتامبر و قابلیت اطمینان کتاب مقدس ،چه چیزی را درمورد کتاب مقدس به ما می گوید