پرش به محتوا

یا کنستانتین باعث تغییر مضراب شد آیا کنستانتین مفسد را فاسد کرد آیا آل کتاب تغییر یافته اس کتاب مقدس نیز خراب است کتاب مقدس تغییر یافته است کتاب مقدس خراب شده اس