پرش به محتوا

Zodiac – زودیاک


در معبد دندرا در مصر تصویری ازتمام نشانه ها ی زودیاک وجود دارد. این تصویر نشانه ھای زودیاک را در یک دایره نشان میدھد. چه کسی و
چگونه میدانست که ابتدا ی این چرخه با کدام نشانه آغاز میشود؟ در معبد اسنا، که در نزدیکی شھر الاقصر مصر قرار دارد، تصوری از نشانھ
ھای زودیاک ھست که در یک ردیف و به ترتیب نمایش داده میشوند. این تصویر به ما نشان میدھد که پیشینیان نشانه ھای زودیاک را به این ترتیب میشناختند. در زیر تصویری از نشانھه ھای زودیاک در معبد اسنا نشان داده شده است .ھمانطور که مشاھده میکنید، صورت فلکی ھای زودیاک به ترتیب، در صف بالایی از چپ په راست و در صف پایین از راست به چپ به تصویر کشیده شدند.ش

تصویری از نشانه ھا ی زودیاک در معبد اسنا، کھ در دو صف و به ترتیب قرار گرفتند. نشانه ھای زودیاک با دایره ھای قرمز مشخص شدند و
ابوالھول که با دایره ی سبز مشخص شده است در ابتدای صف قرار دارد، پشت سر او اولین نشانه ی زودیاک ،دوشیزه، قرار دارد و در اتنھا ی
.صف نشانه ی شیر به تصیور کشیده شده استابوالھول در اتبدای صف قرار دارد و ا ولین و آخرین نشانه ھای زودیاک را نشانه گذاری میکند. ابوالھول به معنای ” به ھم بستن” است تصویرآن یک سر است که به بدن شیر متصل شده است . نشانه ی دوشیزه اولین نشانه ی زودیاک است که پشت سر ابوالھول قرار دارد و نشانه ی شیر در انتھای
صف (درانتھا ی سمت چپ، در ریف بالا ) قرار دارد. بنابراین این تصویر در اسنا به ما نشان میدھد که داستان زودیاک ھا کجا شروع میشود (دوشیزه) و کجا پایان میابد (شیر)ر

مجسمه ھای ابوالھول سرزن(دوشیزه ) و بدن شیر: اولین و آخرین نشانه ھا ی زودیاک


برای خواندن دربا ره ی آغاز داستان نشانه های زودیاک با دوشیزه و پایان آن با نشانه ی شیر به این لینک ھا مراجعه کنید

کماندار

  • از

کماندار چهارمین صورت فلکی زودیاک است و نشانه یک کماندار سوار بر اسب است.. در فال امروز اگر بین ۲ آذر تا ۳۰ آذر  به… ادامه »کماندار