پرش به محتوا

از تورات (اعداد 19): گاو

خداوند به موسی و هارون گفت: 2 «این شرط قانونی است که خداوند به آن دستور داده است: به بنی اسرائیل بگویید که برای شما یک تلیسه قرمز بدون نقص و لکه بیاورند و این هیچ وقت زیر یوغ نبوده است. 3 آن را به الیازار کشیش بده. قرار است به بیرون اردوگاه برده شود و در حضور او ذبح شود. 4 سپس الیازار كاهن مقداری از خون آن را بر روی انگشت خود گرفته و هفت بار آن را به طرف جلوی چادر جلسه بپاشد. 5 در حالی که او تماشا می کند ، تلیسه باید سوزانده شود – پوست ، گوشت ، خون و روده آن. 6 كاهن باید مقداری چوب سرو ، زوفا و پشم قرمز را برداشته و بر روی تلیسه در حال سوختن بیندازد. 7 پس از آن ، كاهن باید لباس های خود را بشوید و خود را با آب غسل دهد. سپس ممکن است به اردوگاه بیاید ، اما از نظر مراسم تا عصر ناپاک خواهد بود. 8 مردی که آن را می سوزاند باید لباس خود را بشوید و با آب غسل کند و او نیز تا عصر ناپاک خواهد بود.

9 «مردی كه پاك باشد ، باید خاکستر تلیسه را جمع كرده و در یك محل تمیز و تمیز بیرون اردوگاه قرار دهد. آنها باید توسط جامعه بنی اسرائیل نگهداری شوند تا در آب پاکسازی استفاده شوند. این برای تطهیر از گناه است. 10 مردی که خاکستر تلیسه را جمع می کند نیز باید لباس خود را بشوید و او نیز تا عصر نجس خواهد شد. این یک دستور پایدار خواهد بود هم برای بنی اسرائیل و هم برای بیگانگان ساکن در میان آنها.

11 «هر كه جسد انسانی را لمس كند ، هفت روز نجس خواهد بود. 12 آنها باید خود را با آب در روز سوم و روز هفتم تصفیه كنند. سپس آنها تمیز خواهند شد اما اگر در روزهای سوم و هفتم خود را تطهیر نکنند ، پاک نخواهند شد. [ترجمه گوگل] اگر آنها پس از لمس یک جسد انسانی نتوانند خود را پاک کنند ، خیمه خداوند را نجس می کنند آنها باید از اسرائیل جدا شوند. از آنجا که آب پاک کننده بر روی آنها پاشیده نشده است ، آنها نجس هستند. ناپاکی آنها بر آنها باقی مانده است.

14 «این قانونی است كه هنگام مرگ شخص در چادر اعمال می شود: هر كسی كه وارد چادر شود و هر كس در آن باشد به مدت هفت روز نجس خواهد شد ، 15 و هر ظرف باز بدون درپوش آن نجس خواهد بود.

16 “هر کسی که در فضای باز باشد کسی را که با شمشیر کشته شده است یا کسی را که در اثر مرگ طبیعی از بین رفته است لمس کند یا کسی را که استخوان انسان یا قبر را لمس کند ، به مدت هفت روز نجس خواهد شد.

17 برای شخص ناپاک ، مقداری خاکستر از هدیه تطهیر سوختگی را درون ظرف قرار داده و روی آنها آب شیرین بریزید. 18 پس مردی كه از نظر تشریفات تمیز است ، مقداری زوفا می گیرد ، آن را در آب فرو می برد و چادر و تمام وسایل و مردمی را كه در آنجا بودند می پاشید. او همچنین باید کسی را که به استخوان انسان یا قبر دست زده است یا کشته شده یا کسی را که به علت مرگ طبیعی مرده است ، بپاشد. 19 مرد پاک باید روزهای سوم و هفتم افراد ناپاک را بپاشد و روز هفتم باید آنها را پاک کند. کسانی که در حال پاک شدن هستند باید لباس های خود را بشویند و با آب غسل دهند ، و آن عصر آنها تمیز می شوند. 20 اما اگر کسانی که نجس نیستند خود را تطهیر نکنند ، باید از جامعه جدا شوند ، زیرا آنها حرم خداوند را نجس کرده اند. آب تمیز کردن روی آنها پاشیده نشده و آنها نجس هستند. 21 این یک دستور پایدار برای آنها است.

“کسی که آب تمیزکاری می پاشد ، باید لباس خود را بشوید و هر کسی که آب تمیز کردن را لمس کند ، تا عصر نجس خواهد شد. 22 هر آنچه كه شخص ناپاك دست بزند ناپاك مي شود و هر كه آن را لمس كند تا عصر ناپاك مي شود. “